شرکت فهم الکترونیک

شرکت فهم الکترونیک با نیت کمک به پیشرفت تکنولوژی و تحقیقات در کشور در سال 1376 ثبت گردید و با انجام پروژه های تحقیقاتی کار خود را اغاز نموده.تا کنون عمده فعالیت های این شرکت روی موارد تحقیقاتی متمرکز بوده است. تحقیقاتی که منجر به دستیابی به دستاورد های ارزنده ای شده است