ارتفاع سنج رادیویی

شرکت NFI یک ارتفاع‌سنج راداری دیجیتال FMCW طراحی کرده است  که از فرستنده کم توان در فرکانس‌های مختلف استفاده می‌کند تا با معکوس کردن اختلاف فاز سیگنال‌های ضربان دیجیتالی شده، تخمین‌های محدوده دقت بسیار دقیق را استخراج کند.

با توجه به علاقه اخیر به استفاده از رادارهای دو فرکانس برای بهبود دقت برد با استفاده از مدل KGW-17 (نسخه قدیمی ارتفاع سنج رادیویی)، مهندسی معکوس و آزمایش های پروازی آزمایشی انجام داده ایم.