بالابر هیدرولیکی

در این پروژه  بخاطر زوم ردیاب های اپتیکی لرزش و ارتعاش بسیار حساس و مهم بود  و با استفاده از سنسورهای دقیق دائم به سیستم کنترلی فیدبک داده می شود و سرعت بالابر بر مبنای این گزارشات کنترل می شود .