میز دو درجه آزادی

میز شبیه ساز حرکت دو درجه آزادی برای تست و کالیبراسیون انواع حسگرهای ناوبری و اپتیکی استفاده می شود؛ بسته به بار نصب شده روی میز و دقت، سرعت و شتاب حرکت، این میز می تواند برای سامانه های مختلف و کاربردهای متفاوت مورد بهره برداری قرار بگیرد.

  • تست و کالیبراسیون حسگرها
  • تست سخت افزارهای الکترونیکی و مکانیکی موشک، هواپیما و…
  • ردیاب های الکترواپتیکی جهت جست و جو و ردگیری اهداف
  • سخت افزار در حلقه ی ماهواره ها
  • مبنای کنترل در این پروژه استفاده از PLC بعنوان مغز اصلی سیستم می باشد.