Altitude encoder

سيستم Altitude encoder/decoder از دو بخش اصلي Altitude encoder و 7segment decoder  تشکيل شده است. ساختار ورودي و خروجي هاي اين مجموعه منطبق بر سيستم Altitude encoder  ساخت شرکت Shadin   مي باشد. تغذيه ورودي سيستم 18 تا 36 ولت بوده و در 28 ولت حداکثر 150 ميلي آمپر جريان مصرف مي کند. در حالت کلي اين سيستم براي نشان دادن ارتفاع با رزولوشن 100 فوت و روي 7segment مورد استفاده قرار مي گيرد. خروجيهاي Altitude encoder اين مجموعه کلکتور باز بوده و به صورت استاندارد، قابل اتصال به ساير دستگاههايي که از Altitude encoder با خروجي کد گري استفاده مي کنند، مي باشد.(دستگاههايي نظير ATC,GNS و ساير دستگاههاي با ورودي کد گري ارتفاع). بلوک Altitude encoder  اين مجموعه، داراي يک خروجي RS232 مي باشد که داده هاي کانال ارتفاع با رزولوشن يک فوت و نرخ خروجي دو هرتز را دارا مي باشد.   سيستم داراي يک پتانسيومتر به منظور تنظيم باياس ارتفاع مي باشد. در حالت کلي کانکتورهاي J1 از برد Altitude encoder  و 7segment decoder ، پتانسيومتر Bias و پيتت فشار استاتيک مورد استفاده اپراتور مي باشد و ساير کانکتورها، مربوط به ارتباطات داخلي مجموعه مي باشد. در ادامه، اين کانکتورها و اتصالات مربوط به آنها به تشريح بيان مي شود.